INICJATYWA WYSOKA

Regulamin Stowarzyszenia Inicjatywa Wysoka

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Inicjatywa Wysoka i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wysoka (woj. dolnośląskie).Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cel i środki działania

§ 4

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) przeciwdziałanie przedsięwzięciom związanym z budową Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku usytuowanym na terenie gminy Kobierzyce, w tym w obszarze wsi Wysoka:

a) mogącym znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i krajobraz kulturowy,

b) mającym szkodliwy wpływ na warunki bytowe, jakość życia i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców,

c) mogącym znacząco oddziaływać na obniżenie wartości nieruchomości,

2) podejmowanie kroków prawnych i faktycznych mających na celu:

a) zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego rozwoju środowiska naturalnego,

b) promocję i rozwój regionu, w szczególności w zakresie: edukacji, nauki, oświaty
i wychowania, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych,

c) zapewnienie integralności obszaru wsi Wysoka,

d) upowszechnianie i wymianę informacji wśród społeczności lokalnej
o planach związanych z budową Wschodniej Obwodnicy Wrocławia,

3) podejmowanie kroków prawnych w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z etapami budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w celu ochrony środowiska i dobra okolicznych mieszkańców.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) podejmowanie kroków prawnych

2) podejmowanie czynności faktycznych

3) organizowanie inicjatyw społecznych

4) wymiana informacji za pośrednictwem dostępnych mediów i technik

5) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

6) wspieranie działalności gmin,

7) działalność propagandową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie
i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

III. Członkostwo

§ 6

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

§ 7

Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1) uczestniczenia w Zebraniach Członków,

2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

3) składać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie wszelkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

1) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie uzasadnionym realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień Regulaminu Stowarzyszenia,

3) zaniechania podejmowania wszelkich działań na szkodę Stowarzyszenia,

4) propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji.

§ 9

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,

b) z powodu utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

c) śmierci.

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia w terminie 7 dni od doręczenia przysługuje odwołanie do Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zebranie Członków,

2) Zarząd.

§ 11

Zarząd składa się z 1-3 osób. Członek Zarządu jest wybierany przez Zebranie Członków. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.Członek Zarządu może zostać odwołany przez Zebranie Członków.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu.

§ 12

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 13

Uchwały Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 3 dni przed terminem Zebrania.

§ 14

Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu.

Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) wybór i odwołanie Członków Zarządu,

3) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

6) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,

7) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,

8) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,

9) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 15

Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 16

Uchwały Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, na 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Członka Zarządu wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 17

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2) zwoływanie Zebrania Członków,

3) realizacja uchwał Zebrania Członków,

4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Członków,

5) przyjmowanie nowych członków oraz wykluczanie członków.

Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 18

Uzupełnienie składu Zarządu następuje uchwałą Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

V. Środki finansowe

§ 19

Stowarzyszenie może uzyskiwać środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

§ 20

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.

§ 21

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych nieprzekraczających zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia w przypadku zarządu wieloosobowego umocowanych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego, Członek Zarządu działający samodzielnie.

Dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

VI. Postanowienia końcowe

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.