INICJATYWA WYSOKA

Posiedzenie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki SWD_08.02.2019 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Gminy Kobierzyce oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Wysoka. Na posiedzeniu została przedstawiona sprawa budowy południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Stowarzyszenie Inicjatywa Wysoka poinformowało o złożonym w dniu 25.01.2019 r. odwołaniu od decyzji środowiskowej oraz o swojej gotowości do wyczerpania wszelkiej dostępnej drogi odwoławczej (krajowej i unijnej) mającej na celu uniemożliwienie realizacji WOW w wariancie P1.

Na posiedzeniu zostały złożone 3 wnioski, które będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu.

DSDiK z ramienia Inwestora ponownie przedstawi:

  1. analizę kosztów inwestycji dla wariantów W i P1;
  2. koszty wykupu gruntów dla wariantów W i P1;
  3. przedstawi faktyczne argumenty przemawiające za decyzja o zmianie wariantu preferowanego z W na P1 po zaledwie dwóch miesiącach od złożenia raportu środowiskowego.

Będziemy oczywiście śledzić dalszy rozwój wydarzeń i los złożonych dzisiaj powyższych wniosków.

Obwieszczenie RDOŚ o odwołaniach od decyzji

Zgodnie z publikowanym poniżej obwieszczeniem RDOŚ do dnia 30.01.2019 wpłynęły 132 odwołania od decyzji, które zostały przekazane do rozpatrzenia do GDOŚ.

WAŻNE - ODWOŁANIE OD DECYZJI RDOŚ

Drodzy Mieszkańcy!

Jak z pewnością wiecie, w dniu 28 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową na wariant P1, a tym samym zgodził się, że południowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia powinien przebiegać przez środek osiedli w Wysokiej i tuż za płotem szkoły, przedszkola i żłobka. Pomimo, iż:

  1. wariant P1 w analizie wielokryterialnej, którą przygotował Inwestor uzyskał najgorszą punktację, a tym samym jest najgorszym wariantem;
  2. w raporcie złożonym przez Inwestora nie znalazły się żadne logiczne i racjonalne argumenty broniące wyboru tego wariantu;
  3. w zakończonych w październiku 2018 konsultacjach społecznych zostało wskazanych bardzo wiele zastrzeżeń do tego raportu,
  4. we wspomnianych konsultacjach do RDOŚ wpłynęło blisko 2000 tysiące głosów sprzeciwu wobec wariantu P1,

RDOŚ wydał decyzję, dzięki której WOW miałaby przebiegać przez środek naszej miejscowości. Zignorowany został całkowicie interes mieszkańców, ich dobro, a przede wszystkim życie i bezpieczeństwo dzieci, które będą musiały ponosić koszty bliskiego sąsiedztwa tak bardzo uciążliwej drogi i związanych z nią szkodliwych czynników. W świetle niedawnej tragedii, która wydarzyła się na Bielanach Wrocławskich widać, że zarządcy dróg nie dbają odpowiednio o zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom. Musi dojść do ogromnej tragedii, żeby podjęte zostały działania, które mogłyby zapobiec takim wydarzeniom w przyszłości. Niestety jak pokazał ten smutny przypadek, myślenie włącza się za późno. W przypadku drogi, którą inwestor chce wcisnąć pomiędzy osiedla, za kilka lat możemy doczekać się podobnej sytuacji, gdyż jak wynika z lektury treści decyzji RDOŚ interesy mieszkańców i ich bezpieczeństwo nie zostały w ogóle wzięte pod uwagę. Nikt nie pochylił się nad zapewnieniem takich rozwiązań, aby życie mieszkańców po wybudowaniu tej drogi było nadal spokojne i bezpieczne, by nie ponosili oni kosztów oddziaływania szkodliwych czynników związanych z eksploatacją tej drogi, takich jak choćby hałas czy spaliny, by przynajmniej możliwa była sensowna komunikacja zarówno piesza, rowerowa, jak i samochodowa na terenie naszej miejscowości. Ważniejsze okazało się dobro chronionych gatunków, sprowadzonych celowo do powstałych nielegalnie stawów, niż życie i bezpieczeństwo ludzkie.

Inwestor jest gotów ponieść nawet zdecydowanie wyższe koszty, byle tylko droga powstała w wariancie P1. Zwolennicy tego wariantu po lekturze decyzji przekonają się natomiast, że obwodnica w wariancie P1 będzie powstawać zdecydowanie dłużej niż w wariancie W, który przebiega przez niezabudowane tereny rolne. Wynika to z ograniczeń, do których będzie się musiał zastosować wykonawca.  Na wykonanie odcinka od  ronda w Żernikach Wrocławskich do ronda na Grota-Roweckiego we Wrocławiu ten sam inwestor ogłosił przetarg w kwietniu 2018 roku. Jak zapewniał publicznie pan Jerzy Michalak, odcinek ten jest bezsporny i powinien zostać wybudowany szybko i sprawnie. Do tej pory jednak nie znalazł się chętny wykonawca, aby go zrealizować, a pytania od potencjalnych oferentów mnożyły się tak bardzo, że przetarg musiał być kilkukrotnie przesuwany (obecnie do połowy stycznia). Jak widać skoro nawet bezsporny odcinek nie może tak łatwo i sprawnie powstać, to trudno sobie wyobrazić, że do wykonania trudnego technicznie (chociażby z uwagi na wykonanie wykopu za płotem budynków mieszkalnych i dzieci uczących się w szkole i bawiących w przedszkolach i żłobkach) znajdzie się wykonawca, który zechce ponieść ryzyko systemu „projektuj i buduj”.

Nie powinno nikogo dziwić zatem, że od tak skandalicznej decyzji strony uczestniczące w postępowaniu złożą odwołanie. Nasze Stowarzyszenie jest w trakcie przygotowywania materiału do złożenia takiego dokumentu.  Jednak nie wszyscy wiedzą, że odwołanie od decyzji na tym etapie mogą złożyć także właściciele nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania inwestycji. Skoro głosy mieszkańców wyrażone w trakcie konsultacji społecznych zostały pominięte i zignorowane, to zachęcamy gorąco, aby w tym momencie skorzystać także z prawa do odwołania się od decyzji RDOŚ.

Dzięki uprzejmości współpracujących z nami prawników, przygotowany został dla Was wzór odwołania. Dokument taki należy uzupełnić o indywidualne dane osoby składającej odwołanie, złożyć podpis, a następnie przekazać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu najlepiej pisemnie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres  Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław. Do odwołania należy dołączyć wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający uprawnienie do złożenia takiego odwołania. UWAGA BARDZO WAŻNE! Odwołanie można złożyć w terminie do 25 stycznia 2019 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Oczywiście to tylko propozycja i każdy ma prawo napisać swoje uwagi.

Wzór odwołania dostępny TUTAJ

Treść decyzji środowiskowej dostępna jest TUTAJ

Wykaz działek w zasięgu oddziaływania inwestycji dostępny jest TUTAJ

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 28.12.2018 o decyzji środowiskowej

W dniu 28 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową na wariant P1. Poniżej obwieszczenie RDOŚ.

Informacja o debacie radiowej

Przekazujemy informację o debacie dotyczącej południowego odcinka WOW, która zostanie wyemitowana w najbliższy poniedziałek tj. 3 grudnia o godz. 20:00 na antenie Radia Wrocław i w której wezmą udział mieszkańcy, przedstawiciele inwestora, gminy Kobierzyce i Urzędu Miasta we Wrocławiu. Poniżej link, za pośrednictwem którego można zadawać pytania do uczestników debaty.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/82799/Co-z-obwodnica-przez-Wysoka-CZEKAMY-NA-WASZE-PYTANIA