INICJATYWA WYSOKA

Stowarzyszenie Inicjatywa Wysoka

Inicjatywa Wysoka - razemJesteśmy organizacją pozarządową skupiającą mieszkańców miejscowości Wysoka. Działamy w formie stowarzyszenia o nazwie „Inicjatywa Wysoka” wpisanego do ewidencji Starosty Powiatu Wrocławskiego pod poz. SP-ORP.512.10.2018-2.

Cele naszego stowarzyszenia

1. przeciwdziałanie przedsięwzięciom związanym z budową wschodniej obwodnicy Wrocławia na odcinku usytuowanym na terenie wsi Wysoka:

  • mogącym znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i krajobraz kulturowy
  • mającym szkodliwy wpływ na warunki bytowe, jakość życia i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców,
  • mogącym znacząco oddziaływać na obniżenie wartości nieruchomości 

 2. podejmowanie kroków prawnych i faktycznych mających na celu:

  • zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego rozwoju środowiska naturalnego 
  • promocję i rozwój regionu, w szczególności w zakresie: edukacji, nauki, oświaty i wychowania, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  • zapewnienie integralności obszaru wsi Wysoka
  • upowszechnianie i wymianę informacji wśród społeczności lokalnej o planach związanych z budową wschodniej obwodnicy Wrocławia

3. podejmowanie kroków prawnych w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z etapami budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia w celu ochrony środowiska i dobra okolicznych mieszkańców 

W związku z planami budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia stanowczo protestujemy przeciwko jej przebiegowi przez ŚRODEK OSIEDLI WE WSI Wysoka (gmina Kobierzyce) w wariancie P i P1. Sprawa budowy obwodnicy w powyższych wariantach dotyczy nie tylko mieszkańców najbliżej położonych bloków, ale również pozostałych mieszkańców Wysokiej. Wybudowanie obwodnicy w tym miejscu przyczyni się do znacznego natężenia ruchu, hałasu (który będzie doskonale słyszalny również na odleglejszych osiedlach), nasilenia emisji spalin. Spowoduje także zmniejszenie bezpieczeństwa w szczególności dzieci uczęszczających do gminnego kompleksu szkolno-przedszkolnego ze żłobkiem, który znajduje się niemalże za płotem planowanego przebiegu obwodnicy, a także podzieli wieś na pół i przyczyni się do utrudnienia w komunikacji zarówno pieszych, jak i samochodów. Spowoduje obniżenie wartości mieszkań, również tych położonych w dalszej odległości od obwodnicy, a drgania przyczynią się do niszczenia budynków. Dodatkowo jedno z osiedli w Wysokiej straci jedyną drogę przeciwpożarową, gdyż planowana budowa obwodnicy nie przewiduje zjazdów na osiedla. Plany budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zmieniały się tak często, że nawet jej pomysłodawcy gubili się w zeznaniach; jej projekt był czysto wirtualny, ogólnie dostępne informacje były sprzeczne i chaotyczne. Nawet w chwili obecnej DSDiK nie jest w stanie przedstawić konkretnych i pewnych rozwiązań komunikacyjnych tej drogi.

Województwo dolnośląskie w relacjach urząd-mieszkańcy występuje jako profesjonalista i posiada kompleksową wiedzę na temat całokształtu swojej inwestycji i to właśnie urząd powinien zadbać o spójność zapisów MPZP na przebiegu całej drogi w taki sposób, aby możliwe było posiąść wiedzę na temat jej przeznaczenia i funkcji, a także aby uniknąć konfliktów społecznych w momencie realizowania inwestycji.

Tymczasem na skutek rażącego niedbalstwa województwa dolnośląskiego, które nie uzgodniło miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wysokiej, na etapie ich sporządzania i opiniowania, w taki sposób, aby zagwarantować wprowadzenie zapisów dotyczących planowanej budowy drogi wojewódzkiej na obszarze pomiędzy blokami - taka droga nie została zapisana w MPZP dla Wysokiej!  Podczas, gdy jak aktualnie wynika z miejscowych planów na przebiegu pozostałych  fragmentów Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, plany te były spójne i znalazły się w nich wyraźne sformułowania, niebudzące wątpliwości, co do funkcji, którą będzie pełnić planowana droga. Tym samym województwo doprowadziło do tego, że mieszkańcy Wysokiej kupujący swoje nieruchomości zostali wprowadzeni w błąd i nie mogli mieć wiedzy o faktycznym przeznaczeniu drogi, która ma przebiegać pod ich oknami, skoro na dzień dokonywania zakupu plany budowy WOW nie były ujawnione w obrębie działek będących przedmiotem zakupu.

Należy podkreślić, że urzędnicy, którzy posiadali wiedzę o planach budowy obwodnicy w tym miejscu, pozwolili na tak dużą rozbudowę osiedli w tak bliskim sąsiedztwie przyszłej drogi! Mieszkańcy kupujący mieszkania w Wysokiej otrzymywali w Urzędzie Gminy informacje, że droga ujęta w MPZP będzie miała charakter lokalny i z taką drogą liczyli się mieszkańcy podejmując decyzję o zakupie mieszkań. W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obszarów pomiędzy blokami w Wysokiej nie jest zapisana droga, jaką zamierza wybudować inwestor, zatem inwestycja wbrew powszechnej opinii nie jest zgodna z MPZP w tej części Wysokiej. Wbrew krzywdzącym zarzutom stawianym mieszkańcom, w momencie zakupu naszych mieszkań niemożliwym było powzięcie informacji o planowanej w tym miejscu budowie obwodnicy!

Zdecydowanie mamy prawo dbać o nasze mienie, otoczenie, środowisko i poczucie bezpieczeństwa! Z całą stanowczością sprzeciwiamy się kolejnym kłamstwom, którymi próbują karmić nas urzędnicy! Wnosimy o realizację budowy odcinka obwodnicy w jednym z alternatywnych wariantów przechodzących przez tereny niezabudowane (W lub A). Warianty te są korzystniejsze ze względu:

ekonomicznego - wbrew powszechnej opinii wariant przebiegający przez osiedla w Wysokiej nie jest wariantem najtańszym ani najkrótszym. Warianty alternatywne mają, zgodnie z informacją otrzymaną od DSDiK, porównywalne koszty i długości. Wariant „podstawowy” może natomiast kosztować znacznie więcej biorąc pod uwagę plany wybudowania tej drogi w półtunelu, co znacząco podwyższy koszty;

-społecznego - omijają skupisko zabudowy mieszkalnej, w tym bliskie sąsiedztwo gminnego kompleksu szkolno-przedszkolnego ze żłobkiem i przechodzą przez tereny niezabudowane);

środowiskowego - mniejsza emisja spalin i innych czynników szkodliwie oddziałujących na środowisko, zapobiegną wycince starodrzewia znajdującego się przy Torze Wyścigów Konnych;

komunikacyjnego - możliwość wytyczenia szerszego korytarza drogowego i wybudowania szerszej drogi, która przejmie większy ruch i umożliwi włączenie tranzytu. Południowy odcinek WOW będzie jedynym dla całej trasy WOW o przekroju 1x2 bez rezerwy do jego poszerzenia w przyszłości.Inwestor już w 2014 roku stwierdził, że odcinek południowy WOW będzie najbardziej obciążony ruchem i szerokość drogi 25 metrów będzie niewystarczająca. Tymczasem pozostawiony korytarz to właśnie 25 metrów. Jak zatem najwęższy odcinek całej WOW ma przyjąć największe natężenie ruchu?!

Pomiędzy osiedlami powinna natomiast zostać wybudowana droga lokalna zgodna z zapisami MPZP. Takie rozwiązanie będzie zatem służyć nie tylko mieszkańcom Wysokiej, ale również mieszkańcom Wrocławia i innych pobliskich miejscowości.

Stowarzyszenie Inicjatywa Wysoka ponownie i z pełną stanowczością podkreśla, że mieszkańcy Wysokiej nie są przeciwni wybudowaniu południowego odcinka WOW i nie blokują ani nie opóźniają tej inwestycji. Wszystkie działania Stowarzyszenia i mieszkańców mają na celu zrealizowanie tej inwestycji w sposób racjonalny i zapewniający, że droga ta będzie spełniać założoną dla niej funkcję obwodnicy i będzie służyć wszystkim mieszkańcom województwa dolnośląskiego.

Wszyscy jesteśmy płatnikami podatków w tym województwie zatem wszystkim nam powinno zależeć, aby zapobiegać niegospodarnemu wydatkowaniu naszych pieniędzy i powielaniu błędów z przeszłości! 

Każdy, kto chce mieć wpływ na nasze otoczenie i podejmowane decyzje administracyjne dotyczące przyszłości naszej okolicy, może przyłączyć się do działań Stowarzyszenia, aby pokazać, że nie są to głosy pojedynczych mieszkańców, którzy są przeciwko budowie obwodnicy przechodzącej przez środek osiedli i że należy się z nami liczyć. Lepiej nie mieć później wyrzutów sumienia, że nie zrobiło się absolutnie nic, żeby zapobiec tym planom. Niestety w mediach bardziej słyszalne są głosy „hejterów” niż mieszkańców, dlatego zdecydowanie należy to zmienić. Ważne jest wspólne działanie!